Beleggen via je levensverzekering

Een levensverzekering kan meerdere financiële doelstellingen dienen. Je kan er een reserve of een aanvullend pensioen mee opbouwen of je kan in een specifiek doel beleggen. Maar een levensverzekering kan ook integraal deel uitmaken van je successieplanning en je de mogelijkheid bieden om een deel van je kapitaal aan één of meerdere begunstigden over te dragen - niet alleen na je overlijden, maar ook bij leven.

Wat is een tak 21-spaarverzekering?

Een Tak 21 spaarverzekeringsproduct biedt je de mogelijkheid om op een flexibele en risicovrije manier een kapitaal op te bouwen. Deze oplossing garandeert de bescherming van je kapitaal. Voor elke storting wordt een vast jaarlijks rentetarief met een gegarandeerd minimum toegekend, dat elk jaar kan worden aangevuld met een variabele en niet gewaarborgde winstdeling.

Waarom Beobank Horizon?

Beobank Horizon staat garant voor stabiliteit in je beleggingen, zonder dat je daarvoor alle flexibiliteit hoeft op te geven. Je spaargeld wordt aangevuld met een vaste jaarlijkse rente en kan jaarlijks worden aangevuld met een eventuele winstdeling. Je kan het opgebouwde kapitaal als aanvulling bij je pensioen gebruiken, voor je naasten beschikbaar stellen of gebruiken voor de realisatie van een project dat je na aan het hart ligt.

Voordelen van Beobank Horizon

 • Flexibiliteit

  Spaar op het ritme dat bij je past en kies daarbij vrij het bedrag en de frequentie van de stortingen.

 • Gewaarborgd rendement

  Voor elke premie wordt een gewaarborgde jaarlijkse rentevoet gehanteerd die van toepassing is op het moment van de ontvangst van de storting. De toegekende rentevoet wordt gewaarborgd vanaf de datum dat de storting van kracht wordt tot op 31 december van het lopende kalenderjaar en dit voor maximaal 1 jaar.

 • Keuze van de begunstigden

  Net als bij elk ander levensverzekeringscontract kan je een begunstigde in geval van overlijden aanduiden en al wie je dierbaar is, beschermen.

 • Fiscaal voordeel

  Je betaalt geen roerende voorheffing op de interesten indien je je kapitaal gedurende de eerste 8 jaar niet afkoopt.

For the developpers:
Mobile : ouvrir plusieurs onglets (by default)
Mobile : ne pas ouvrir plusieurs onglets
Desktop : Ajout des arrows (by default)
Desktop : Enlèvement des arrows

Productkenmerken

Beobank Horizon is een tak 21-spaarverzekeringsproduct met gewaarborgd rendement en is bestemd voor Belgische rijksinwoners die wensen te beleggen of een spaarplan willen opstarten, met als doel om geleidelijk aan een kapitaal op te bouwen op middellange of lange termijn.
Het is de bedoeling om een kapitaal uitgekeerd te krijgen ofwel op het ogenblik van overlijden van de verzekerde, ofwel, bij aanvraag, op de vervaldag van het contract bij leven. In het laatste geval wordt de opgebouwde reserve van de polis uitbetaald aan de begunstigde bij leven.  Indien de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract, zal het kapitaal worden uitgekeerd aan de aangeduide begunstigde(n) bij overlijden.
Dit contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving en moet krachtens deze wetgeving worden geïnterpreteerd. Elk geschil in het kader van deze polis zal aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken worden voorgelegd. Indien de verzekeringnemer buiten België is gevestigd, verklaren de partijen dat ze nu reeds voor het Belgisch recht kiezen indien de wet dit toelaat.

Nuttige documenten

Algemene voorwaarden

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Informatiedocument

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Precontractuele informatie over duurzaamheid

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Klachten

Je kan met elke klacht over dit product en/of de ermee verbonden diensten terecht bij:

 • je Beobank kantoor of bij de klantenservice van Beobank op +32 (0)2 620 27 17 of via contactinfo@beobank.be
 • bij de klantenservice van ACM Insurance, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via complaints-life@acm.be
 • bij de Ombudsman van de Verzekeringssector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per fax op 02/547.59.75 of via info@ombudsman-insurance.be.