Voor je oude dag

Wil je via redelijke en regelmatige stortingen een kapitaal opbouwen voor je oude dag? Dat is mogelijk met ons Langetermijnspaarplan. Je geniet dan zowel vóór als na je 65e ook van een interessante belastingvermindering. Na afloop van de looptijd van het contract zal je kunnen beschikken over de opgebouwde spaarreserve. Indien je daarvóór overlijdt, zal het kapitaal aan je begunstigde(n) worden uitgekeerd. We bieden je ook de mogelijkheid van een bijkomende overlijdensdekking. Dan leg je zelf krachtens die dekking een minimumkapitaal vast dat zal worden uitgekeerd in geval van overlijden. Je begunstigde zal dan dit minimumkapitaal (met een maximum van € 50.000) ontvangen of de reserve die op het moment van het overlijden is opgebouwd, indien deze laatste hoger ligt.

Beschermd kapitaal

Het plan kadert binnen de Belgische wetgeving en de dekking van je kapitaal is voor een bedrag van € 100.000 verzekerd door het Garantiefonds. Na afloop van het contract zal je de opgebouwde spaarreserve ontvangen, zelfs indien de economische situatie intussen slechter is geworden. De geaccumuleerde interesten zijn definitief verworven.

Globaal jaarlijks rendement

  • Gewaarborgde rentevoet

    Voor elke premie wordt de rentevoet toegepast die geldig is op het moment van de ontvangst van de storting. Deze rentevoet blijft op jaarbasis gewaarborgd tot op de einddatum van je contract. De gewaarborgde rentevoet bedraagt momenteel 1,50% op jaarbasis (geldig vanaf 12/12/2023 tot de eventuele melding van een wijziging).

  • Eventuele winstdeling

    De gewaarborgde rentevoet kan elk jaar worden aangevuld met een eventuele winstdeling, overeenkomstig het plan voor winstdeling dat bij de Nationale Bank van België werd ingediend. Deze winstdeling is niet gewaarborgd en kan van jaar tot jaar variëren afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van ACM Belgium Life NV. Samen bepalen de gewaarborgde rentevoet en de winstdeling het globale jaarlijkse rendement.

Belastingverlaging

Met Agenia Fiscal - Langetermijnspaarplan kan je € 2450 storten tijdens het inkomensjaar 2024 en in sommige gevallen kan je ook aanspraak maken op een belastingverlaging van 30% op de gestorte premie. Bovendien kan je het fiscale voordeel van Agenia Fiscal - Pensioenspaarplan met een Langetermijnspaarplan cumuleren.

In alle vrijheid...

Jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks ... je beslist zelf over de periodiciteit van je stortingen afhankelijk van je mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor het bedrag. Zo kan je een mooi bijkomend pensioen opbouwen door middel van een redelijke maandelijkse storting.

€ 500 Vereist minimum jaarlijkse storting (inclusief taksen en kosten)

€ 125 Vereist minimum eerste storting (inclusief taksen en kosten)

€ 25 Vereist minimum per bijkomende storting (inclusief taksen en kosten)

€ 2450 Maximaal jaarlijks bedrag van de premies (fiscale plafonds voor de inkomsten van 2024)

Bijkomende bescherming voor je erfgenamen

Wil je een bijkomende dekking voor je echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner of je ouders (tot de tweede graad) voor wanneer je er niet meer bent? Onze bijkomende overlijdensdekking biedt je die mogelijkheid. Indien je overlijdt vóór de einddatum van het contract, zal het kapitaal aan je begunstigde(n) worden uitgekeerd. Het bedrag is afhankelijk van de opties die je hebt geselecteerd. Je legt zelf een minimumkapitaal vast in geval van overlijden, zodat je begunstigde dit minimumkapitaal (met een maximum van € 50.000) ontvangt of de reserve die op het moment van het overlijden is opgebouwd, indien deze laatste hoger ligt.

For the developpers:
Mobile : ouvrir plusieurs onglets (by default)
Mobile : ne pas ouvrir plusieurs onglets
Desktop : Ajout des arrows (by default)
Desktop : Enlèvement des arrows

Productkenmerken

Elke natuurlijke persoon die in België woont en minstens 18 jaar oud is en zijn 64e verjaardag nog niet heeft bereikt, kan zich inschrijven voor het Langetermijnspaarplan (met uitzondering van Amerikaanse belastingplichtigen).

Nuttige documenten

Algemene voorwaarden

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Financiële infofiche

Klachten

Je kan met elke klacht over dit product en/of de ermee verbonden diensten terecht bij:

  • je Beobank kantoor of bij de klantenservice van Beobank op +32 (0)2 620 27 17 of via contactinfo@beobank.be
  • bij de klantenservice van ACM Insurance, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via complaints-life@acm.be
  • bij de Ombudsman van de Verzekeringssector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per fax op 02/547.59.75 of via info@ombudsman-insurance.be.