Kies voor financiële zekerheid

Onze overlijdensverzekering biedt dekking voor je langetermijnverplichtingen met betrekking tot je lening. Voorkom dat een hypothecaire lening die op jouw naam is afgesloten financiële problemen veroorzaakt voor je gezin of jezelf in geval van overlijden of volledige arbeidsongeschiktheid. Onze verzekering biedt je financiële zekerheid door de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van je hypothecaire lening in geval van tegenslag.

Waarborgen

Overlijden

Hypo Security Plan biedt dekking in geval van overlijden. ACM Belgium Life NV zal het verzekerde openstaande saldo van je hypothecaire lening op de datum van overlijden op zich nemen volgens de tabel van verzekerde bedragen.
We verzekeren eveneens het risico van overlijden door een ongeval tot aan de ondertekening van de notariële akte, binnen 4 maanden na acceptatie van je lening. In dat geval zal Hypo Security Plan het te verzekeren kapitaal van de verstrekte hypothecaire lening terugbetalen, zoals vermeld in het verzekeringsvoorstel, met een maximum van 500.000 euro. Het is ook mogelijk aanvullende waarborgen af te sluiten in combinatie met de hoofdwaarborg overlijden.

Overlijden door ongeval

Laat je dierbaren hun levensstandaard behouden in geval van een fataal ongeval. Wij zorgen voor de uitbetaling van een aanvullend kapitaal bij overlijden binnen de binnen de 365 dagen na een ongeval (gedurende de looptijd van het contract).

Arbeidsongeschiktheid

Word je getroffen door blijvende en tijdelijke arbeidsongeschiktheid, dan neemt ACM Belgium Life NV, na een wachttijd van 90 dagen, de betaling van de verzekeringspremies op zich (gedurende maximaal 36 opeenvolgende maanden per schadegeval). Je kan onder dezelfde voorwaarden ook een maandelijkse uitkering ontvangen om je te beschermen tegen de gevolgen van inkomensverlies. Bij het onderschrijving van het contract kies je het vaste bedrag van de rente die aan het einde van elke maand arbeidsongeschiktheid wordt uitbetaald. In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid gedurende de looptijd van het contract, kan je genieten van de vervroegde uitkering van de hoofdwaarborg overlijden aan de aangewezen begunstigde(n) in geval van leven zoals vermeld in je contract.
For the developpers:
Mobile : ouvrir plusieurs onglets (by default)
Mobile : ne pas ouvrir plusieurs onglets
Desktop : Ajout des arrows (by default)
Desktop : Enlèvement des arrows

Productkenmerken

Credit Protection Plan kan je afsluiten vanaf de leeftijd van 18 jaar tot de leeftijd van 60 jaar, met dekking tot de 65e verjaardag. Voor de dekking werkloosheid is een ononderbroken werkstabiliteit van 7 maanden bij dezelfde werkgever vereist op het moment van afsluiten. Om het risico te aanvaarden, baseert de verzekeraar zich op de gezondheidsverklaring en de beroepssituatie van de verzekerde op het moment van onderschrijving van het contract.

Nuttige documenten

Algemene voorwaarden

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Informatiefiche

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Klachten

Je kan met elke klacht over dit product en/of de ermee verbonden diensten terecht bij:

  • je Beobank kantoor of bij de klantenservice van Beobank op +32 (0)2 620 27 17 of via contactinfo@beobank.be
  • bij de klantenservice van ACM Insurance, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via complaints-life@acm.be
  • bij de Ombudsman van de Verzekeringssector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per fax op 02/547.59.75 of via info@ombudsman-insurance.be.