Gewaarborgd kapitaal en veiligheid voor je pensioen

Wil je regelmatig sparen om bijkomend kapitaal op te bouwen voor je pensioen? Geniet van het voordelige fiscale regime van pensioensparen met ons tak 21-levensverzekeringscontract Agenia Fiscal - Pensioenspaarplan. Het plan kadert binnen de Belgische wetgeving en de dekking van je kapitaal is voor een bedrag van € 100.000 verzekerd door het Garantiefonds. Na afloop van het contract zal je de opgebouwde spaarreserve ontvangen, zelfs indien de economische situatie intussen slechter is geworden. De geaccumuleerde interesten zijn definitief verworven. Indien je overlijdt vóór de einddatum van het contract, zal het kapitaal aan de begunstigde(n) van je keuze worden uitgekeerd.

Globaal jaarlijks rendement

  • Gewaarborgde rentevoet

    Voor elke premie wordt de rentevoet toegepast die geldig is op het moment van ontvangst van de storting. Deze rentevoet blijft op jaarbasis gewaarborgd tot op de einddatum van je contract. De gewaarborgde rentevoet bedraagt momenteel 1,50% op jaarbasis (geldig vanaf 12/12/2023 tot de eventuele melding van een wijziging).

  • Eventuele winstdeling

    De gewaarborgde rentevoet kan elk jaar worden aangevuld met een eventuele winstdeling, overeenkomstig het plan voor winstdeling dat bij de Nationale Bank van België werd ingediend. Deze winstdeling is niet gewaarborgd en kan van jaar tot jaar variëren afhankelijk van de economische conjunctuur en de resultaten van ACM Belgium Life NV. Samen bepalen de gewaarborgde rentevoet en de winstdeling het globale jaarlijkse rendement.

Belastingverlaging

Met het Agenia Fiscal - Pensioenspaarplan kan je € 1020 storten tijdens het inkomstenjaar 2024 en, onder bepaalde voorwaarden, op die manier een belastingverlaging van 30% op de gestorte premie krijgen. Kies je voor het hogere plafond dan geniet je een belastingvermindering van 25% op de betaalde premies. Let op, het tarief van 25% wordt berekend op de totale premiebetaling. Bovendien kan je het fiscale voordeel van Agenia Fiscal - Pensioenspaarplan met een Langetermijnspaarplan cumuleren.

In alle vrijheid

Jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks ... je beslist zelf over de periodiciteit van je stortingen afhankelijk van je mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor het bedrag. Zo kan je je van een comfortabel bijkomend pensioen verzekeren door middel van een redelijke maandelijkse storting.

€ 500 Minimum jaarlijkse storting (inclusief taksen en kosten)

€ 125 Minimum eerste storting (inclusief taksen en kosten)

€ 25 Minimum per bijkomende storting (inclusief taksen en kosten)

€ 1020 tot 1310 Maximaal jaarlijks bedrag van de premies (fiscale plafonds voor de inkomsten van 2024)

Bijkomende bescherming voor je erfgenamen

Wil je extra dekking voor je partner of wettelijk samenwonende partner, of voor je ouders (tot de tweede graad), voor het geval je er niet meer bent? Dit is mogelijk met Agenia Fiscal dankzij de aanvullende overlijdensdekking. Als je vóór de einddatum van je Agenia Fiscal-contract overlijdt, wordt er een kapitaal uitgekeerd aan de aangewezen begunstigde(n) in het contract. De hoogte van dit kapitaal hangt af van de door jou gekozen opties. Je kunt zelf een minimumkapitaal bij overlijden bepalen, zodat de begunstigde(n) het hoogste bedrag ontvangen tussen dit minimumkapitaal (met een maximum van 50.000 €) en de opgebouwde reserve op het moment van overlijden.

For the developpers:
Mobile : ouvrir plusieurs onglets (by default)
Mobile : ne pas ouvrir plusieurs onglets
Desktop : Ajout des arrows (by default)
Desktop : Enlèvement des arrows

Productkenmerken

Elke natuurlijke persoon die in België woont en minstens 18 jaar oud is en zijn 64e verjaardag nog niet heeft bereikt, kan zich inschrijven voor het Pensioenspaarplan (met uitzondering van Amerikaanse belastingplichtigen).

Nuttige documenten

Algemene voorwaarden

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Financiële infofiche

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Klachten

Je kan met elke klacht over dit product en/of de ermee verbonden diensten terecht bij:

  • je Beobank kantoor of bij de klantenservice van Beobank op +32 (0)2 620 27 17 of via contactinfo@beobank.be
  • bij de klantenservice van ACM Insurance, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via complaints-life@acm.be
  • bij de Ombudsman van de Verzekeringssector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per fax op 02/547.59.75 of via info@ombudsman-insurance.be.