Volledige arbeidsongeschiktheid, ernstige ziekte, overlijden ... Het leven heeft soms moeilijke momenten in petto. Sluit voor jou en je gezin een verzekering af om de financiële reserves die op je kredietkaart zijn gereserveerd, af te betalen

Waarborgen

Overlijden

Het Kredietbeschermingsplan is een overlijdensverzekering die je dekking biedt voor je kredietkaartverplichtingen. ACM Belgium Life NV vergoedt de financiële reserve die op de datum van je overlijden op je kredietkaart werd gebruikt zodat je nabestaanden gerust zijn.

Ernstige ziekte

Wanneer deze waarborg als optie bij de hoofdwaarborg overlijden werd onderschreven, komt deze dekking tussen in het geval van medische diagnose van een ernstige ziekte. ACM Belgium Life NV betaalt in dat geval het saldo terug dat op de datum van de diagnose op je kredietkaart stond.

Arbeidsongeschiktheid

Ben je volledig arbeidsongeschikt? Na een wachttijd van 3 maanden betaalt ACM Belgium Life NV gedurende maximaal een jaar elke maand 10% van de financiële reserve die op de dag voor de aanvang van de arbeidsongeschiktheidsverklaring is gebruikt. Onderschreven in combinatie met de hoofdwaarborg overlijden.

Werkloosheid

Personen met het statuut van loontrekkende kunnen van de dekking werkloosheid genieten. In geval van werkloosheid betaalt het Kredietbeschermingsplan elke maand van de periode van werkloosheid, met een maximum van 12 maanden, 10% van de opgebruikte financiële reserve (op datum van de kennisgeving van het ontslag) terug. ACM Belgium Life NV zal tussenkomen na de periode die gedekt wordt door de ontslagvergoeding (met een minimum van 3 maanden), te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de kennisgeving van het ontslag. Schadegevallen tijdens de eerste 3 maanden (9 maanden bij collectief ontslag) na onderschrijving van het contract zijn steeds uitgesloten van dekking.
For the developpers:
Mobile : ouvrir plusieurs onglets (by default)
Mobile : ne pas ouvrir plusieurs onglets
Desktop : Ajout des arrows (by default)
Desktop : Enlèvement des arrows

Productkenmerken

Het Kredietbeschermingsplan kan je afsluiten vanaf de leeftijd van 18 jaar. Je kan het contract afsluiten tot je 60 jaar bent, met een dekking tot de 65e verjaardag. Voor de waarborg verlies van werk is 7 maanden ononderbroken werk bij dezelfde werkgever vereist op het moment van de onderschrijving. De aanvaarding van het risico door ACM Belgium Life NV is gebaseerd op de aangegeven gezondheidstoestand van de verzekerde en zijn arbeidssituatie op het moment van de onderschrijving.

Nuttige documenten

Algemene voorwaarden

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Financiële infofiche

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Klachten

Je kan met elke klacht over dit product en/of de ermee verbonden diensten terecht bij:

  • je Beobank kantoor of bij de klantenservice van Beobank op +32 (0)2 620 27 17 of via contactinfo@beobank.be
  • bij de klantenservice van ACM Insurance, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via complaints-life@acm.be
  • bij de Ombudsman van de Verzekeringssector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per fax op 02/547.59.75 of via info@ombudsman-insurance.be.