Bescherm je naasten bij een onverwacht overlijden

Wat gebeurt er als je gezin plots zonder financiële inkomsten valt? Het Gezinsbeschermingsplan is een tijdelijke overlijdensverzekering met constant kapitaal die je gezin een waterdichte bescherming biedt.

Zorgeloze toekomst

Vaste kosten, huur, studerende kinderen... Met het kapitaal van het Gezinsbeschermingsplan kan je gezin de terugkerende en uitzonderlijke  uitgaven van je huishouden opvangen.

Onmiddellijke kosten opvangen

Begrafenis, notariskosten, successierechten… Dankzij het Gezinsbeschermingsplan bouw je een kapitaal op dat je nabestaanden helpt bij het betalen van de onmiddellijke kosten na een overlijden.

Voordelen van ACM Insurance

 • Flexibiliteit

  Bepaal zelf het verzekerde bedrag (tot maximaal € 125.000), de looptijd van het contract, de begunstigden op het moment van je overlijden en de frequentie van de premiebetalingen (éénmalig, jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks). Onder voorbehoud van aanvaarding kan je deze criteria wijzigen afhankelijk van je wensen en middelen.

 • Aanvullende waarborgen

  Het Gezinsbeschermingsplan plan biedt je ook de mogelijkheid om bijkomende waarborgen te onderschrijven in geval van arbeidsongeschiktheid.

For the developpers:
Mobile : ouvrir plusieurs onglets (by default)
Mobile : ne pas ouvrir plusieurs onglets
Desktop : Ajout des arrows (by default)
Desktop : Enlèvement des arrows

Productkenmerken

In geval van overlijden tijdens de looptijd van het contract wordt het vooraf door de verzekeringnemer gekozen verzekerde kapitaal (met een maximum van € 125.000) uitgekeerd aan de in het contract aangeduide begunstigde(n). Naast de hoofdwaarborg biedt het Gezinsbeschermingsplan ook de mogelijkheid om verschillende bijkomende waarborgen te nemen.

1. Bijkomende uitkeringen in geval van volledige arbeidsongeschiktheid:

 • Tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid - Rente. Deze waarborg voorziet, na het verstrijken van de wachttijd van 90 dagen, in de betaling van een maandelijkse forfaitaire rente die je kiest op het moment van onderschrijving. Deze rente wordt betaald tijdens de periode van tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid, gedurende maximaal 36 opeenvolgende maanden per schadegeval.
 • Blijvende volledige arbeidsongeschiktheid - Vervroegde uitkering. Deze waarborg voorziet, na het verstrijken van de wachttijd van 90 dagen, in de vervroegde uitbetaling van het verzekerde kapitaal op de datum van vaststelling van de totale blijvende arbeidsongeschiktheid van de verzekerde. Het kapitaal wordt uitgekeerd aan de begunstigde bij leven zoals in het contract is vastgelegd.
 • Volledige arbeidsongeschiktheid - Vrijstelling van premie. Deze waarborg voorziet de vrijstelling van de betaling van de verzekeringspremie, gedurende maximaal 3 jaar per schadegeval, na het verstrijken van de wachttijd van 90 dagen.

2. Bijkomende garantie bij overlijden door ongeval:

 • Indien de verzekerde overlijdt ten gevolge van een ongeval en binnen 365 dagen vanaf de dag van het ongeval, betaalt ACM Belgium Life NV, bovenop het verzekerde bedrag een bijkomend overlijdenskapitaal (= 1 of 2 maal het verzekerde bedrag) zoals bepaald in de bijzondere polisvoorwaarden.

Nuttige documenten

Algemene voorwaarden

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Brochure

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Klachten

Je kan met elke klacht over dit product en/of de ermee verbonden diensten terecht bij:

 • je Beobank kantoor of bij de klantenservice van Beobank op +32 (0)2 620 27 17 of via contactinfo@beobank.be
 • bij de klantenservice van ACM Insurance, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via complaints-life@acm.be
 • bij de Ombudsman van de Verzekeringssector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per fax op 02/547.59.75 of via info@ombudsman-insurance.be.