Duwtje in de rug

Studies financieren, naar het buitenland vertrekken, een eerste auto kopen... Stuk voor stuk belangrijke momenten in het leven. Geef je (klein)kinderen een duwtje in de rug met de tak 21-levensverzekering Agenia Junior.

Verzekerd kapitaal

Je jonge begunstigde (of jezelf) zal op de vervaldag van het contract de opgebouwde spaarreserve ontvangen, zelfs als de economische situatie intussen minder gunstig is geworden. Het netto belegd kapitaal wordt dus beschermd. Voor elke gestorte premie geldt overigens de gewaarborgde rentevoet die op het moment van de storting van kracht is tot het einde van het contract.

Voordelen van Agenia Junior

 • Kapitaalbescherming

  Je netto belegd kapitaal is beschermd. Onder voorbehoud van de hieronder vermelde risico’s ontvang je op de vervaldag van het contract de opgebouwde spaarreserve, zelfs als de economische situatie intussen is verslechterd.

 • Gewaarborgde rentevoet

  Voor elke premie wordt de jaarlijkse gewaarborgde rentevoet toegepast die geldt op het moment van de ontvangst van de premie. Deze rentevoet blijft gewaarborgd tot op de vervaldag van het contract voor de premie in kwestie, ongeacht de evolutie van de financiële markten. De gewaarborgde rentevoet kan elk jaar worden aangevuld met een eventuele winstdeling. Deze winstdeling is niet gewaarborgd en kan elk jaar variëren afhankelijk van de economische omstandigheden en de situatie op de financiële markten. De eventuele toekenning van winstdelingen in het verleden vormt dus geen waarborg voor de toekenning van winstdelingen in de toekomst.

 • Samengestelde interesten

  De geaccumuleerde interesten (interesten die worden verkregen tegen de jaarlijkse gewaarborgde rentevoet) en de eventueel toegekende winstdelingen blijven definitief verworven en maken deel uit van de opgebouwde spaarreserve.

 • Fiscaal voordeel

  De opbrengsten van deze spaarverzekering zijn vrijgesteld van roerende voorheffing indien je de eerste 8 jaar geen opnemingen doet. Op alle levensverzekeringspremies wordt wel een taks van 2% geheven.

For the developpers:
Mobile : ouvrir plusieurs onglets (by default)
Mobile : ne pas ouvrir plusieurs onglets
Desktop : Ajout des arrows (by default)
Desktop : Enlèvement des arrows

Productkenmerken

Agenia Junior is een tak 21-levensverzekeringscontract met gewaarborgde rentevoet. Agenia Junior is bedoeld voor Belgische inwoners die een langetermijnspaarplan voor kinderen willen opstarten, met de bedoeling om op lange termijn geleidelijk aan een kapitaal samen te stellen, en die eveneens van een jaarlijks gewaarborgde rentevoet willen genieten. Het product is bedoeld voor klanten die hun geld niet nodig hebben gedurende de looptijd van het contract (minstens 10 jaar).

Het is de bedoeling om, ofwel op het moment van overlijden van de verzekerde vóór de einddatum, of na afloop van de looptijd van het contract bij leven het kapitaal uitgekeerd te krijgen. De verzekeringnemer kan op het moment dat hij het contract onderschrijft ook opteren voor een bijkomende overlijdensdekking waarmee een minimumkapitaal kan worden vastgelegd dat bij overlijden zal worden uitgekeerd, zodat de begunstigde het minimumkapitaal (met een maximum van € 50.000) ontvangt of de volgens het contract opgebouwde reserve indien deze hoger ligt. In geval van overlijden ten gevolge van zelfdoding tijdens het eerste verzekeringsjaar, opstanden of oorlog is het uitgekeerde bedrag evenwel beperkt tot de reserve die op het moment van overlijden is geaccumuleerd. De volledige lijst van uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

Nuttige documenten

Algemene voorwaarden

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Informatiedocument

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Precontractuele informatie over duurzaamheid

Gelieve dit document te raadplegen alvorens een contract te ondertekenen.

Klachten

Je kan met elke klacht over dit product en/of de ermee verbonden diensten terecht bij:

 • je Beobank kantoor of bij de klantenservice van Beobank op +32 (0)2 620 27 17 of via contactinfo@beobank.be
 • bij de klantenservice van ACM Insurance, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via complaints-life@acm.be
 • bij de Ombudsman van de Verzekeringssector, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per fax op 02/547.59.75 of via info@ombudsman-insurance.be.